Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA : Zakładanie działalności gospodarczej


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
- Zakładanie działalności gospodarczej
- Wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisue do ewidencji działalności
- Udostępnienie danych obijętych ewidęcją
- Potwierdzenie danych z ewidencji
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1013005


05-04-2012 00:00
Założenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną
 
Założenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną
(zmiana danych we wpisie, zawieszenie/wznowienie/ zaprzestanie wykonywania działalności)
Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony formularz CEIDG-1,

  2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.

  3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (lub oryginał tego dokumentu do wglądu).

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia:

Biuro Obsługi Klienta lub Ewidencja Działalności Gospodarczej pok. nr 9

Miejsce odbioru poświadczenia złożenia wniosku o wpis do CEIDG:

Ewidencja Działalności Gospodarczej pok. nr 9

Jednostka odpowiedzialna:

Minister Gospodarki.

Sposób załatwienia sprawy:

Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie obowiązany jest przekształcić wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesłać do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Przekształcony wniosek na formę elektroniczną opatruje się podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika urzędu gminy. Jeżeli wniosek zostanie zwrócony z CEIDG ze wskazaniem niepoprawności wówczas wójt (burmistrz, prezydent miasta) wzywa wnioskodawcę do skorygowania lub uzupełnienia, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.Tryb odwoławczy:

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Gospodarki).

Uwagi:

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

  1. w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce osobiście lub pocztą (wymagane notarialne poświadczenie własnoręczności podspisu).

  2. bezpośrednio elektronicznie do CEIDG (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany)

Wymagane załączniki:

* Wniosek CEIDG-1 wraz załącznikami i instrukcją jak wypełnić wniosek dostępny na stronie Ministerstwa Gospodarki http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba )

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz 1447 ze zm.).

  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr. 173 poz. 1808 ze zm.).autor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 05-04-2012 09:50 przez
czytany: 4040
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd