Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:GEODEZJA : Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
- Wniosek o wydanie decyzji podziałowej
- Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
- Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012841


11-12-2008 00:00
WNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

NUMER KARTY:

WGGGR.6830...........


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek pisemny o rozgraniczenie nieruchomości
2. Załączniki:
 - dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny)
 - wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej
 - kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi do rozgraniczenia

- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

- pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.


OPŁATY:

1. Za wydanie decyzji - 10 zł.

2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Obsługi Interesanta / Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 2 miesięcy.


TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Od decyzji o rozgraniczeniu przysługuje prawo żądania przekazania sprawy do sądu składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.

2. Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.


UWAGI:

1. W przypadku postępowania na wniosek koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej pokrywa wnioskodawca.

2. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jest jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nie złożyli zgodnego oświadczenia w tym zakresie, bądź nie zawarli ugody, postępowanie administracyjne jest umarzane w drodze decyzji, a sprawa rozgraniczenia przekazywana z urzędu do rozpatrzenia właściwemu sądowi (Wydział Cywilny).

3. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości zawarli ugodę przed geodetą wykonującym czynności ustalenia przebiegu granic, postępowanie administracyjne jest umarzane, powstała zaś w jego wyniku dokumentacja przekazywana jest do sądu rejonowego do prowadzenia ksiąg wieczystych.


PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 29-34 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016r. Nr 1629)
2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)

PLIKI DO POBRANIA: Wniosek_o_rozgraniczenie.pdfautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 30-10-2017 13:57 przez
czytany: 10380
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd