Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:EWIDENCJA LUDNOŚCI


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012863
12-02-2013 00:00
Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę
Złóż wniosek przez Internet:

 

 

- nie dotyczy

 

 

 Wymagane dokumenty:

 

 • druk  „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”’

   

 • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

   

 • odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość

   

 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

   

 Opłata skarbowa:

 

Opłata skarbowa w wysokości:

 

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę zgłaszającą wymeldowanie reprezentuje pełnomocnik)

   

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

 Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),

   

 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy (bez dodatkowych opłat),

   

 Opłaty administracyjne:

 

 

- nie dotyczy

 

 

 Termin i sposób załatwiania:

 

 

 Tryb odwoławczy:

 

- nie dotyczy

 

 

 Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

   

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

   

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. poz. 1475).

   

 Inne informacje:

 

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesiące, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz  powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi gminy osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy.  

 

 autor:
zatwierdził:
< Wróć  
opublikował:
czytany: 2882  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Wymeldowanie z pobytu stałego   więcej


Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące   więcej


Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy  więcej


Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące  więcej


Zameldowanie na pobyt stały  więcej


Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące decyzją administracyjną  więcej


PESEL - udostępnienie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności  więcej


PESEL – wniosek o nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności  więcej


Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę


Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych  więcej

Zgłoś błąd