Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:EWIDENCJA LUDNOŚCI


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012913
12-02-2013 00:00
PESEL – wniosek o nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
Złóż wniosek przez Internet:

 

 

- nie dotyczy

 

 

 Wymagane dokumenty:

 

 • wniosek o nadanie numeru PESEL

   

 • odpis skrócony aktu urodzenia 

   

 • odpis skrócony aktu małżeństwa opatrzony adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński 

   

 Opłata skarbowa:

 

 

- nie dotyczy

 

 

 Opłaty administracyjne:

 

 

- nie dotyczy

 

 

 Termin i sposób załatwiania:

 

 

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na pisemny, umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, o czym informuje wnioskodawcę.

 

  Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy

 

 

 Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

   

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. poz. 1475)

   

 Inne informacje:

 

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego oraz cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące w formie czynności materialno-technicznej na wniosek organu gminy. Obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu – na wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych. Obywatelom polskim zamieszkałym za granic ą, ubiegającym się o wydanie paszportu – na wniosek polskiego konsula.

 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać numer PESEL osobom innym niż wymienione powyżej na ich pisemny wniosek, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez te osoby. 

 

Zobacz także:  http://www.msw.gov.pl/portal/pl/381/32/PESEL.html#kto nadaje

 

 autor:
zatwierdził:
< Wróć  
opublikował:
czytany: 3751  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Wymeldowanie z pobytu stałego   więcej


Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące   więcej


Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy  więcej


Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące  więcej


Zameldowanie na pobyt stały  więcej


Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące decyzją administracyjną  więcej


PESEL - udostępnienie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności  więcej


PESEL – wniosek o nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności


Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę  więcej


Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych  więcej

Zgłoś błąd