Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:EWIDENCJA LUDNOŚCI


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1013012
12-02-2013 00:00
Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące decyzją administracyjną
Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy

 

 Wymagane dokumenty:
 • podanie,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
 •  tytuł prawny do lokalu (kopia).
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
Opłata skarbowa w wysokości:
 • 10,00 zł za decyzję administracyjną
 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy (bez dodatkowych opłat),
 Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy-

 

Termin i sposób załatwiania:

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
 Inne informacje:
Podanie o wymeldowanie, decyzją administracyjną, osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się składa właściciel  lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
Podania o wymeldowanie decyzją administracyjną nie składa się w przypadku własnego wymeldowania.  Procedura takiego wymeldowania opisana została pod hasłem:
„Wymeldowanie z pobytu stałego” oraz „Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” .


autor:
zatwierdził:
< Wróć  
opublikował:
czytany: 3286  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Wymeldowanie z pobytu stałego   więcej


Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące   więcej


Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy  więcej


Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące  więcej


Zameldowanie na pobyt stały  więcej


Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące decyzją administracyjną


PESEL - udostępnienie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności  więcej


PESEL – wniosek o nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności  więcej


Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę  więcej


Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych  więcej

Zgłoś błąd