Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:EWIDENCJA LUDNOŚCI


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012950
12-02-2013 00:00
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy

 Wymagane dokumenty:

 • dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, obywatelstwa i prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • dowód osobisty właściciela lokalu (lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu), a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

   

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

   

 Opłata skarbowa:

 

- nie dotyczy -

 

 Opłaty administracyjne:

 

- nie dotyczy -

 

 Termin i sposób załatwiania:

 

Niezwłocznie. Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.

 

Tryb odwoławczy:

 

- nie dotyczy -

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

   

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. poz. 1475)

   

 Inne informacje:

 

W miejscu pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy obowiązany jest zameldować się cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz cudzoziemiec nie będący członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa wyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenie tego miejsca.

 autor:
zatwierdził:
< Wróć  
opublikował:

ostatnie zmiany: 12-02-2013 12:10 przez
czytany: 3072  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Wymeldowanie z pobytu stałego   więcej


Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące   więcej


Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy


Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące  więcej


Zameldowanie na pobyt stały  więcej


Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące decyzją administracyjną  więcej


PESEL - udostępnienie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności  więcej


PESEL – wniosek o nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności  więcej


Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę  więcej


Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych  więcej

Zgłoś błąd