Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:EWIDENCJA LUDNOŚCI


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012927
12-02-2013 00:00
Wymeldowanie z pobytu stałego
Złóż wniosek przez Internet:
- nie dotyczy -
 Wymagane dokumenty:
 • druk „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” 
 • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
 Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę zgłaszającą wymeldowanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).
na rachunek bankowy:
  Urząd Miejski w Gdańsku
  80-803 Gdańsk
  ul. Nowe Ogrody 8/12

  Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
  (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód wpłaty prosimy dołączyć do danego wniosku.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.
 Opłaty administracyjne:
- nie dotyczy -
 Termin i sposób załatwiania:
Niezwłocznie
 Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 38, 39
tel.: 58 323 69 58
58 323 69 59

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 4
tel.: 58 323 71 75

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska  1, 2, 3, 4 
tel.: 58 323 60 51 do 54

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Tel.: 58 323 63 46 do 48
58 323 63 50 do 56 
E-mail: wso@gdansk.gda.pl

 Tryb odwoławczy:
- nie dotyczy -
 Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. poz. 1475).
 Inne informacje:

Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można także dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego:  „Zameldowanie na pobyt stały” lub formularza głoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące:  „Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące”.autor:
zatwierdził:
< Wróć  
opublikował:

ostatnie zmiany: 12-02-2013 11:48 przez
czytany: 7795  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Wymeldowanie z pobytu stałego


Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące   więcej


Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy  więcej


Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące  więcej


Zameldowanie na pobyt stały  więcej


Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące decyzją administracyjną  więcej


PESEL - udostępnienie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności  więcej


PESEL – wniosek o nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności  więcej


Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę  więcej


Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych  więcej

Zgłoś błąd