Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:OŚWIATA : Dowozy szkolne


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
- Dowozy szkolne
- Przewozy uczniów ze szkół Gminnych - wniosek dla szkół
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1037602
15-07-2021 00:00
DOWOZY SZKOLNE

      I.        Wydział prowadzący sprawę

Wydział Kultury, Oświaty i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica.

    II.        Wymagane dokumenty

1) Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym - przewozy organizowane przez Gminę Witnica (Druk nr: WKOS.1611.1.2021);

LUB

2) Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym - przewozy organizowane przez rodziców lub opiekunów (Druk nr: WKOS.1611.3.2021).

Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć, są wymienione we wniosku.

   III.        Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta i Gminy Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica

w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie lub przy pomocy operatora pocztowego.

  IV.        Opłaty

Brak opłat.

   V.        Termin i sposób załatwienia

1) Przez cały rok w przypadku nowego przyjęcia do szkoły;

2) Osoby które są zakwalifikowane do szkoły / kontynuują naukę z dniem 1 września danego roku - wniosek należy złożyć w terminie do 25 lipca danego roku (przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego).

  VI.        Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.).

 VII.        Informacja

Informacja pok. 31, tel.: 95 721 64 63 lub 95 721 64 57 lub 95 721 64 40.

VIII.        Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniżej zawartymi informacjami na jakich zasadach przetwarzane są dane zawarte we wniosku:

- administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Burmistrz Witnicy, Urząd Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica,

- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@itmediagroup.pl lub na adres siedziby administratora,

- dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji bezpłatnego przewozu do przedszkola, szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych lub specjalnych ośrodków, umożliwiającego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

- dane osobowe zawarte we wniosku o przyznanie bezpłatnego przejazdu do przedszkola, szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych lub specjalnych ośrodków, umożliwiającego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci i uczniów niepełnosprawnych mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu realizacji przewozu, w tym w szczególności firmie wykonującej zadanie i po tym czasie zostaną usunięte,

- dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa,

- dane osobowe po spełnieniu celu, dla którego zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania,

- ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych zawartych we wniosku, ich poprawiania oraz odwołania niniejszej zgody w każdym czasie,

- podanie danych osobowych zawartych. W_N_I_O_S_E_K__w_sprawie_dowozu_ucznia_niepelnosprawnego_do_szkoly_lub_przedszkolaosrodka_rewalidacyjnowychowawczego_w_roku_szkolnym_.doc      Dotycz osób, które wnioskują o organizację bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły / przedszkola / ośrodka szkolno - wychowawczego i zapewnienie opieki w trakcie przejazdu. DRUK: WKOS.1611.1.2021

 W_N_I_O_S_E_K__w_sprawie_dowozu_ucznia_niepelnosprawnego_do_szkoly_lub_przedszkolaosrodka_rewalidacyjnowychowawczego_w_roku_szkolnym__zwrot_kosztow.doc      Dotyczy osób, które wnioskują o zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły / przedszkoola / ośrodka zkolno -wychowawczego. DRUK: WKOS.1611.3.2021autor:
zatwierdził:
< Wróć  
opublikował:

ostatnie zmiany: 16-07-2021 08:40 przez
czytany: 526  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
Zgłoś błąd