Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:ZEZWOLENIA NA ALKOHOL : Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na mi


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
- Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na mi
- Wydawanie zezwoleń na alkohol na spożycia poza miejscem sprzedaży
- Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alko
- Wydawanie zezwoleń na alkohol dotyczących organizacji przyjęć
- Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów al
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012999


05-04-2006 00:00
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu sprzedaży
 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, który zawiera:

a) oznaczenie rodzaju zezwolenia;

b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;

d) przedmiot działalności gospodarczej;

e) adres punktu sprzedaży;

f) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 3. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub decyzja o odmowie wydania zezwolenia. Odbiór osobisty z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika. Przed wydaniem decyzji należy dokonać opłaty. Decyzja o odmowie wydania zwolenia jest wysyłana do przedsiębiorcy.


OPŁATY:

 1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:
  a. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  b. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  c. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

 2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:
  a. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
  b. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
  c. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18% jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
  Opłata wnoszona jest na rachunek miasta w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej pokój nr 9, tel. 95/ 721-64-52 lub Biuro Obsługi Interesanta.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej


TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 1 miesiąca


TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 2. Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni, za pośrednictwem Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej.

UWAGI:

 1. Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Witnicy i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyłączeniem piwa) mieści się w limicie ustalonym przez Radę Miejską w Witnicy.

 2. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata dla punktu gastronomicznego, do 2 lat dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć.

 3. Warunkiem sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

 4. Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem.

 5. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622).

 4. Uchwała Nr XXXI/246/2002 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Witnica (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 986 z 24.07.2002r.) oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określenia zasad usytuowania na terenie gminy Witnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia warunków sprzedaży tych napojów (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 985 z 24.07.2002r.) . WYDAWANIE_ZEZWOLEN_NA_SPRZEDAZ_NAPOJOW_ALKOHOLOWYCH_.pdfautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 12-03-2012 14:00 przez
czytany: 5068
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd