Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:GOSPODARKA GRUNTAMI : Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
- Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
- Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego
- Wniosek o nabycie gruntów w formie przetargowej
- Wniosek o bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych
- Wniosek o wydzierżawienie gruntów
- Wniosek o wydanie zaświadczenia – przekształcenie u.w.
- Wniosek o nabycie gruntów w formie bezprzetargowej
- Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za użyt. wiecz. nieruch. grunto
- Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej urządzenia lub obiekty
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej robóty niezwiązane z budową
- Awaria w pasie drogowym oraz wydzierżawienie gruntu i naliczenie opłat
- Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej
- Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012844


06-02-2019 00:00
Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej
NUMER KARTY:

WGGGR.6826.........


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Pisemne zgłoszenie

Uwaga: Na mocy Uchwały Nr VII/121/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Witnica, zabudowanych na cele mieszkaniowe, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, pod warunkiem nie posiadania zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego przysługuje bonifikata w następującej wysokości:

 • 90% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
 • 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
 • 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,
 • 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,
 • 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu,
 • 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Na mocy art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przysługuje bonifikata od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

 • osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,*
 • członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832, z późn. zm),*
 • inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017r. poz. 2193 oraz z 2019r. poz. 39 i 752),*
 • kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018r. poz. 276 oraz z 2019r. poz. 752),*
 • świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju życia dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510, z późn. zm.) lub ich opiekunom prawnym,*

 

* będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

 

W razie zbiegu praw do bonifikat, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.

OPŁATY:

Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenia pełnomocnictwa, od każdego stosunku pełnomocnictwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.) z zastrzeżeniem zwolnień wynikających z załącznika dołączonego do ww. ustawy (np. pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Obsługi Interesanta / Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa

TERMIN ODPOWIEDZI:

Organ ma obowiązek poinformowania właściciela gruntu o wysokości opłaty jednorazowej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia


TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

UWAGI:

Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej, organ wyda z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat lub opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej, które będzie stanowiło podstawę do wykreślenia z działu III księgi wieczystej roszczenia. Wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej należy złożyć do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Wniosek będzie podlegał opłacie sądowej w wysokości 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej lub 75 zł w pozostałych przypadkach


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r., poz. 1716 ze zm.)

 

PLIKI DO POBRANIA:

 Uchwala.pdf

 Zgloszenie.doc

 Zgloszenie.pdf

 Zgloszeniebonifakata99.pdf

 Zgloszenie_z_wnioskiem_o_bonifikate.doc

 Zgloszenie_z_wnioskiem_o_bonifikate.pdf

 Zgloszenie__bonifikata_99.docautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 01-08-2019 15:58 przez
czytany: 2188
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd