Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:TRANSPORT DROGOWY : Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
- Wydawanie zezwoleń na regularne specjalne przewozy osób
- Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób
- Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
- Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012994


23-12-2008 00:00
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 

NUMER KARTY:

WOR.EDG - 9


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 2. Odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (zgodnie z PKD).

 3. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).

 4. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

 5. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem. W przypadku gdy wnioskodawca posiada co najmniej 5 letnią praktykę w zawodzie w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową należy przedłożyć dokumenty potwierdzające tę praktykę (zaświadczenie z urzędu skarbowego).

 6. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 7. Kserokopia świadectwa kwalifikacji określonego w przepisach prawa o ruchu drogowym lub badania lekarskie (orzeczenie) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami art. 39 c) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003r. Nr 149, poz. 1452) i badanie psychologiczne (orzeczenie) stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – art. 39 d) wyżej cytowanej ustawy.

 8. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej.

 9. Prawo dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu.

 10. Kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.

OPŁATY:


 1. Opłata administracyjna za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Witnica,uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności:

a) 2-15 lat – 200 zł;

b) 16-30 lat – 250 zł;

c) 31-50 lat – 300 zł.

2. Wpłaty z tytułu opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy:Urząd Miasta i Gminy Witnica GBS Barlinek Oddział Witnica 08835500090114484820000006. Dowód zapłaty należy dołączyć do wniosku.MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej.


TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 1 miesiąca.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późń. zm.)

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726).

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór formularza wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

PLIKI DO POBRANIA:

 1. załącznikautor:
zatwierdził:
opublikował:
czytany: 4220
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd