Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:GOSPODARKA GRUNTAMI : Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za użyt. wiecz. nieruch. grunto


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
- Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
- Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego
- Wniosek o nabycie gruntów w formie przetargowej
- Wniosek o bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych
- Wniosek o wydzierżawienie gruntów
- Wniosek o wydanie zaświadczenia – przekształcenie u.w.
- Wniosek o nabycie gruntów w formie bezprzetargowej
- Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za użyt. wiecz. nieruch. grunto
- Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej urządzenia lub obiekty
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej robóty niezwiązane z budową
- Awaria w pasie drogowym oraz wydzierżawienie gruntu i naliczenie opłat
- Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej
- Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012908


05-12-2008 00:00
WNIOSEK O UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ LUB WYKORZYSTYWANEJ NA CELE MIESZKANIOWE

NUMER KARTY:

WGGGR.6843.............


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek pisemny o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
2. Załączniki:
 - dowody potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego


OPŁATY:

Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Obsługi Interesanta / Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "monitorze Polskim" w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata


TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.


UWAGI:


- Bonifikata przysługuje, jeżeli dochód miesięczny brutto, na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

- Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stałe z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

- Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona, z możliwością złożenia załączników np. rozliczenia rocznego (PIT), zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu, w terminie późniejszym (uzupełnienie). W razie braku załączników wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.

- Wnioski rozpatrywane będą po ogłoszeniu komunikatu Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitorze Polskim” w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

- Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- Przykładowe dokumenty poświadczające osiągnięcie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który ma zostać udzielona bonifikata (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego):

  • w przypadku osób pracujących zawodowo – rozliczenia roczne (PIT) za rok podatkowy złożone do Urzędu Skarbowego

  • w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia bądź braku świadczenia,

  • w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku,

  • w przypadku osób pełnoletnich uczących się – zaświadczenie ze szkoły/uczelni oraz oświadczenie o braku dochodów.PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121)

PLIKI DO POBRANIA: Wniosek_o_bonifikate.pdfautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 31-01-2018 09:22 przez
czytany: 5302
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd